måndag 28 januari 2013

Reala värdet av varuexporten lägre än för 5 år sedan

Preliminära siffror från SCB visar att värdet av varuexporten föll med hela 17% i december jämfört med december 2012. Detta var i och för sig huvudsakligen relaterat till kalendereffekter, men siffran för 2012 som helhet visar på en nedgång på 4%

Jämför vi med 2007, visade siffrorna att exporten endast ökat från 1140 miljarder till 1169 miljarder, en ökning med endast cirka 2,5%. Justerat för inflationen innebär det en betydande nedgång, och det är också en kraftig nedgång i förhållande till BNP.

Jämför denna ökning med 2,5% med handelsminister Ewa Björlings mål om att fördubbla exporten så ser vi hur orealistisk denna ambition var. Nu kanske det dock invänds att detta mål uttalades i början av 2010, och om man jämför 2012 års export med 2009 års så var det trots allt en ökning på 17% då den kraftiga exportminskningen 2008-09 försvinner från jämförelseperioden. Men även om man har 2009 års nivåer som bas så skulle det krävas en årlig exportökningstakt på 30% per år under både 2013 och 2014 för att uppnå målet, även om vi tolkar målet lite mer generöst som nominell värdeförändring och inte real (om vi tolkar det som real förändring skulle det förstås krävas ännu större ökningar). Och det kommer helt enkelt inte att hända

Att det gått så dåligt för exporten är inte Björlings fel, åtminstone inte huvudsakligen. Det beror snarare i första hand på en svag internationell konjunktur, särskilt då i Europa, och i andra hand på kronans värdeuppgång.

Sen var dock målet orealistiskt från början. För att uppnå det krävs en genomsnittlig årlig ökningstakt på 15%, och såvida det inte blir en kraftig global konjunkturuppgång i kombination med en kraftig sänkning av kronans värde så lär det knappast gå att uppnå.